skranke

Våre medlemsvilkår

Til høyre finner du alle våre medlemsvilkår for de forskjellige aktivitetene vi tilbyr.

Klikk på fanen for å få opp medlemsvilkårene for din aktivitet.

Er det nødvendig med en konsultasjon gjennomføres den i Magnus sine lokaler. Han har holder til i bygget nærmest vår parkeringsplass. Du kan avtale time både på dagtid og kveldstid.

Dette er et tilbud både for våre medlemmer på treningssenteret og øvrige medlemmer tilknyttet Basis.

Vilkår treningssenter

BASISGYM AS TRENINGSSENTER – MEDLEMSVILKÅR
Gyldige fra 22. august 2011
Ved inngåelse av medlemskontrakten samtykkes det i at
Basisgym AS kan registrere informasjon i henhold til personopplysningsloven.

 

1. Medlemmets rettigheter, plikter og ansvar
Medlemmet:

Får tilgang til alle senterets fasiliteter, i senterets åpningstider, ved en signert og innvilget medlemskontrakt. Plikter umiddelbart å informere TT ved endring av adresse, navn eller bankkonto.
Er selv ansvarlig for at han/hun er i tilfredsstillende fysisk form til å benytte seg av senterets tilbud. Alle skader som måtte komme direkte eller indirekte av trening i Basisgym AS fasiliteter, er medlemmet selv ansvarlig for, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.
Er selv ansvarlig for tap og skader på klær og / eller personlige eiendeler ved opphold i senterets fasilitet.
Plikter å legge frem nødvendig dokumentasjon ved rabatterte medlemskap (arbeidsattest o.l.). Ved endring av medlemsstatus plikter medlemmet å informere Basisgym AS.
Plikter å følge de regler som til enhver tid gjelder ved å oppholde seg i senteret. Anvisninger fra senteransatte skal følges uoppfordret.
Skal når det oppholder seg i senterets treningsfasiliteter bære heldekkende trøye på overkroppen. Vi oppfordrer til bruk av håndduk under trening. (På treningsapparater)
Kun bruke fottøy som ikke er brukt ute. Alt utstyr skal settes på plass etter bruk.
Trenger foresattes signatur ved innmelding dersom han/hun er under 18 år. Man kan tegne medlemskap fra 1.januar det året man fyller 16 år.

2. Basisgym AS rettigheter, plikter og ansvar
Basisgym AS:

Vil jobbe for et sunt og trivelig miljø og plikter å holde lokaler og apparater i best mulig stand.
Kan ved forvarsel gitt på hjemmeside o.l., sms, pr. e-post eller ved oppslag holde stengt eller redusere tilbud og åpningstider. (F.eks. ferier o.l.).
Forbeholder seg retten til å endre medlemsavgiften. Endringer skal varsles i rimelig tid.
Medlemsavtaler med gjenværende bindingstid vil ikke erfare prisendring før bindingstiden er over.
Medlemsvilkårene kan endres til enhver tid.
Forbeholder seg retten til å nekte medlemskap til personer som er under 18år, personer som mistenkes for å bruke/være påvirket av narkotiske stoffer eller medikamenter nevnt i WADAs liste over ulovlige medikamenter, eller personer som har utagerende væremåte.

3. Nøkkelkort

Alle som får innvilget medlemskap plikter å kjøpe et nøkkelkort som gir adgang til senterets fasiliteter i ordinær åpningstider. Er medlemmet under 18 år er det medlemmets foresatte / verge som stilles juridisk ansvarlig for utlevert nøkkelkort. Nøkkelkortet er personlig og skal ikke lånes ut eller benyttes til å gi andre adgang til senteret. Ved misbruk vil nøkkelkortet sperres og medlemmet utestenges. Nøkkelkort er bevis på medlemskap.Nøkkelkortinnehaver plikter til enhver tid å ha fysisk kontroll på sitt utleverte nøkkelkort. Mistet kort skal straks meldes til BASISGYM AS. Nøkkelkortinnehaver kan bli holdt ansvarlig for de verdier som eventuelt går tapt eller blir skadet ved å ikke melde fra om at han/hun ikke har kontroll på sitt utleverte nøkkelkort. Medlemmet må selv betale for å få utlevert nytt nøkkelkort.

Bruk av nøkkelkortet avgir elektroniske spor som kan avleses. Ved utløsing av alarm som skyldes at medlemmet ikke har forlatt senteret før stengetid, blir medlemmet holdt ansvarlig (også økonomisk) for utrykningskostnadene.

4. Frys og overdragelse av medlemskontrakt (kun årsabonnement)
En medlemsavtale kan kun fryses ved følgende årsaker:

Personlig sykdom som medfører at man ikke kan trene (skal dokumenteres ved legeattest)
Svangerskap som medfører at man ikke kan trene (skal dokumenteres ved legeattest).
Utstasjonering i forbindelse med studier/jobb (skal dokumenteres).
Ferieavvikling gir ikke rett til å fryse medlemskapet.
Frys gis kun i hele gjenværende avtalemåneder, og gis for minimum 1 måned og ikke for mer enn 12 måneder. Medlemsavtalen er personlig og kan ikke overdras til andre personer enn den er utstedt til. Frysing av avtale kan ikke gjøres med tilbakevirkende kraft.

5. Betalingsbetingelser

Ved oppstart av medlemskontrakten må medlemmet betale medlemsavgiften for påfølgende måned samt nøkkelkort. Etterfølgende medlemsavgifter betales månedlig via avtalegiroavtale.

Ved faktura tilkommer et faktureringsgebyr iht. statens gjeldende satser. Dersom senteret ikke får trukket medlemsavgifter fra medlemmets konto ved en avtalegiroavtale, blir medlemmet etter-fakturert. Ved etter-fakturering tilkommer et purregebyr iht. statens satser. Medlemmet betaler medlemsavgifter uavhengig av treningsmengden. Ikke-innbetalte medlemsavgifter sendes til inkasso. Bestemmelsene om fakturering gjelder også for medlemmer som ikke inngår avtale om binding.

6. Avtalegiroavtalen

Med Avtalegiro lar medlemmet sin bankforbindelse ordne trekk av månedlig medlemsavgift på forfall. Det er medlemmet som styrer Avtalegiroavtalen. Skulle medlemmet velge å stoppe avtalegiroavtalen må Basisgym AS informeres om dette. Hvis ikke vil medlemmet etter-faktureres med påført purregebyr. Medlemmet er selv ansvarlig for å ha riktig beløpsgrense på avtalen slik at den til enhver tid samsvarer med gjeldende medlemspris.

7. Bindingstid og oppsigelse av medlemskontrakt

Ved avtale om bindingstid kan medlemskontrakten ikke avsluttes i avtaleperioden. Når eventuell avtaleperiode er gjennomført går medlemskontrakten over til å være ”løpende”, med 1 måneds oppsigelsesfrist. Oppsigelsestid regnes fra første utløp av avtalemåned etter den dato oppsigelsen er sendt.

Oppsigelse skjer ved at medlemmet sender e-post til andreas@basisgym.no eller christina@basisgym.no.

8. Basisgym AS har rett til å utestenge medlemmet hvis han / hun:
Utfører hærverk
 • Stjeler fra senteret eller andre sentermedlemmer
 • Misligholder plikten til innbetaling av medlemsavgift
 • Bryter reglene for bruk av sitt personlige utleverte nøkkelkort
 • Er under 18 år uten gyldig fullmakt fra foresatte
 • Bruker eller er påvirket av rusmidler eller preparater nevnt under pkt. 2
 • Av medisinske grunner kan ta skade av Basisgym AS tilbud
 • På en eller annen måte opptrer mot Basisgym AS interesser og formål.
 • Opptrer truende ovenfor senterets ansatte eller andre medlemmer.
 • Av andre grunner misligholder medlemskontrakten.
 • Utestengelse som følge av brudd på medlemsvilkårene gir ikke rett til refusjon av innbetalt treningsavgift.
Angreretten

Medlemmet har i henhold til angrerettloven, kap. 4, §18, rett til å gå ifra denne treningsavtalen innen 14 dager fra inngåelsesdato av medlemskontrakten. Ved bruk av angreretten avregnes allerede benyttet innmeldings- og treningsavgift.

Vilkår flexi

Generelle vilkår

Basisgym skal sørge for å tilrettelegge for at medlemmene får best mulig utbytte av medlemskapet, og til enhver tid holde apparater og utstyr i best mulig stand. Basisgym kan med forvarsel holde stengt og tilpasse tilbudet i forbindelse med skoleferier, helligdager og lignende. Basisgym forbeholder seg innen rimelig varslingstid, å kunne gjøre endringer i timeplanen. Dog uten at omfanget av tilbudet reduseres. Medlemskapet har en bindingstid på 3 måneder fra den dato som kontrakten signeres, dersom annet ikke er angitt. Etter bindingstiden er oppsigelsestiden 2 måneder regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelse er mottatt. Oppsigelse skal gjøres skriftlig til christina@basisgym.no. Medlemsavgift blir ikke tilbakebetalt selv om medlemmet slutter før kontraktstiden utløper. Medlemskapet er personlig og kan ikke overføres.

Avtalegiro

Avtalegiro skal benyttes som betalingsform ved månedlig betaling av kursavgift.

Priser

Basisgym AS forbeholder seg retten til å regulere kursavgiften i takt med den generelle prisstigningen.

Turnkurs

Det er bindende påmelding til våre turnkurs. Er deltager forhindret i å delta på enkelte kurstimer, er det ikke mulig å delta på tilsvarende kurs annen dag. For deltakere som avbryter kurset eller ikke kan delta på deler av kurset, gis det ingen kompensasjon.

Basisgym vil utøve skjønn mht ovennevnte og vil vurdere henvendelser som omfattes av dette.

Tricking/Fritrening 16+

BASISGYM AS TRENINGSSENTER – MEDLEMSVILKÅR
Gyldige fra 22. august 2011
Ved inngåelse av medlemskontrakten samtykkes det i at
Basisgym AS kan registrere informasjon i henhold til personopplysningsloven.

1. Medlemmets rettigheter, plikter og ansvar
Medlemmet:

Får tilgang til alle senterets fasiliteter, i senterets åpningstider, ved en signert og innvilget medlemskontrakt. Plikter umiddelbart å informere TT ved endring av adresse, navn eller bankkonto.
Er selv ansvarlig for at han/hun er i tilfredsstillende fysisk form til å benytte seg av senterets tilbud. Alle skader som måtte komme direkte eller indirekte av trening i Basisgym AS fasiliteter, er medlemmet selv ansvarlig for, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.
Er selv ansvarlig for tap og skader på klær og / eller personlige eiendeler ved opphold i senterets fasilitet.
Plikter å legge frem nødvendig dokumentasjon ved rabatterte medlemskap (arbeidsattest o.l.). Ved endring av medlemsstatus plikter medlemmet å informere Basisgym AS.
Plikter å følge de regler som til enhver tid gjelder ved å oppholde seg i senteret. Anvisninger fra senteransatte skal følges uoppfordret.
Skal når det oppholder seg i senterets treningsfasiliteter bære heldekkende trøye på overkroppen. Vi oppfordrer til bruk av håndduk under trening. (På treningsapparater)
Kun bruke fottøy som ikke er brukt ute. Alt utstyr skal settes på plass etter bruk.
Trenger foresattes signatur ved innmelding dersom han/hun er under 18 år. Man kan tegne medlemskap fra 1.januar det året man fyller 16 år.

2. Basisgym AS rettigheter, plikter og ansvar
Basisgym AS:

Vil jobbe for et sunt og trivelig miljø og plikter å holde lokaler og apparater i best mulig stand.
Kan ved forvarsel gitt på hjemmeside o.l., sms, pr. e-post eller ved oppslag holde stengt eller redusere tilbud og åpningstider. (F.eks. ferier o.l.).
Forbeholder seg retten til å endre medlemsavgiften. Endringer skal varsles i rimelig tid.
Medlemsavtaler med gjenværende bindingstid vil ikke erfare prisendring før bindingstiden er over.
Medlemsvilkårene kan endres til enhver tid.
Forbeholder seg retten til å nekte medlemskap til personer som er under 18år, personer som mistenkes for å bruke/være påvirket av narkotiske stoffer eller medikamenter nevnt i WADAs liste over ulovlige medikamenter, eller personer som har utagerende væremåte.

3. Nøkkelkort

Alle som får innvilget medlemskap plikter å kjøpe et nøkkelkort som gir adgang til senterets fasiliteter i ordinær åpningstider. Er medlemmet under 18 år er det medlemmets foresatte / verge som stilles juridisk ansvarlig for utlevert nøkkelkort. Nøkkelkortet er personlig og skal ikke lånes ut eller benyttes til å gi andre adgang til senteret. Ved misbruk vil nøkkelkortet sperres og medlemmet utestenges. Nøkkelkort er bevis på medlemskap.Nøkkelkortinnehaver plikter til enhver tid å ha fysisk kontroll på sitt utleverte nøkkelkort. Mistet kort skal straks meldes til BASISGYM AS. Nøkkelkortinnehaver kan bli holdt ansvarlig for de verdier som eventuelt går tapt eller blir skadet ved å ikke melde fra om at han/hun ikke har kontroll på sitt utleverte nøkkelkort. Medlemmet må selv betale for å få utlevert nytt nøkkelkort.

Bruk av nøkkelkortet avgir elektroniske spor som kan avleses. Ved utløsing av alarm som skyldes at medlemmet ikke har forlatt senteret før stengetid, blir medlemmet holdt ansvarlig (også økonomisk) for utrykningskostnadene.

4. Frys og overdragelse av medlemskontrakt (kun årsabonnement)
En medlemsavtale kan kun fryses ved følgende årsaker:

Personlig sykdom som medfører at man ikke kan trene (skal dokumenteres ved legeattest)
Svangerskap som medfører at man ikke kan trene (skal dokumenteres ved legeattest).
Utstasjonering i forbindelse med studier/jobb (skal dokumenteres).
Ferieavvikling gir ikke rett til å fryse medlemskapet.
Frys gis kun i hele gjenværende avtalemåneder, og gis for minimum 1 måned og ikke for mer enn 12 måneder. Medlemsavtalen er personlig og kan ikke overdras til andre personer enn den er utstedt til. Frysing av avtale kan ikke gjøres med tilbakevirkende kraft.

5. Betalingsbetingelser

Ved oppstart av medlemskontrakten må medlemmet betale medlemsavgiften for påfølgende måned samt nøkkelkort. Etterfølgende medlemsavgifter betales månedlig via avtalegiroavtale.

Ved faktura tilkommer et faktureringsgebyr iht. statens gjeldende satser. Dersom senteret ikke får trukket medlemsavgifter fra medlemmets konto ved en avtalegiroavtale, blir medlemmet etter-fakturert. Ved etter-fakturering tilkommer et purregebyr iht. statens satser. Medlemmet betaler medlemsavgifter uavhengig av treningsmengden. Ikke-innbetalte medlemsavgifter sendes til inkasso. Bestemmelsene om fakturering gjelder også for medlemmer som ikke inngår avtale om binding.

6. Avtalegiroavtalen

Med Avtalegiro lar medlemmet sin bankforbindelse ordne trekk av månedlig medlemsavgift på forfall. Det er medlemmet som styrer Avtalegiroavtalen. Skulle medlemmet velge å stoppe avtalegiroavtalen må Basisgym AS informeres om dette. Hvis ikke vil medlemmet etter-faktureres med påført purregebyr. Medlemmet er selv ansvarlig for å ha riktig beløpsgrense på avtalen slik at den til enhver tid samsvarer med gjeldende medlemspris.

7. Bindingstid og oppsigelse av medlemskontrakt

Ved avtale om bindingstid kan medlemskontrakten ikke avsluttes i avtaleperioden. Når eventuell avtaleperiode er gjennomført går medlemskontrakten over til å være ”løpende”, med 1 måneds oppsigelsesfrist. Oppsigelsestid regnes fra første utløp av avtalemåned etter den dato oppsigelsen er sendt.

Oppsigelse skjer ved at medlemmet sender e-post til andreas@basisgym.no eller christina@basisgym.no.

8. Basisgym AS har rett til å utestenge medlemmet hvis han / hun:
Utfører hærverk
 • Stjeler fra senteret eller andre sentermedlemmer
 • Misligholder plikten til innbetaling av medlemsavgift
 • Bryter reglene for bruk av sitt personlige utleverte nøkkelkort
 • Er under 18 år uten gyldig fullmakt fra foresatte
 • Bruker eller er påvirket av rusmidler eller preparater nevnt under pkt. 2
 • Av medisinske grunner kan ta skade av Basisgym AS tilbud
 • På en eller annen måte opptrer mot Basisgym AS interesser og formål.
 • Opptrer truende ovenfor senterets ansatte eller andre medlemmer.
 • Av andre grunner misligholder medlemskontrakten.
 • Utestengelse som følge av brudd på medlemsvilkårene gir ikke rett til refusjon av innbetalt treningsavgift.
Angreretten

Medlemmet har i henhold til angrerettloven, kap. 4, §18, rett til å gå ifra denne treningsavtalen innen 14 dager fra inngåelsesdato av medlemskontrakten. Ved bruk av angreretten avregnes allerede benyttet innmeldings- og treningsavgift.